Translate

18 Mayıs 2017 Perşembe

ABDÜLHAMİD
Karl Grune'nin yönettiği 1935 İngiliz yapımı
"Abdul the Damned" filmi 
Sultan Abdülhamid rolünde Fritz Kortner (1892–1970) 

Abdülhamid dönemi neymiş Cengiz Özakıncı'dan okuyalım...Rus orduları İstanbul Yeşilköy'e girerek anıt dikip II.Abdülhamid'in sarayına diledikleri an girebilecek denli yaklaştıktan bir yıl sonra, İngiliz orduları da Berlin Antlaşması uyarınca İstanbul'u Rusya'nın eline düşmekten kurtarmalarının bir ödülü olarak veirlen Kıbrıs'a kendi bayraklarını dikiyordu.

Şevket Süreyya Aydemir, II.Abdülhamid döneminde imparatorluğun toprak yitimleri konusunda şunları yazıyordu:

"Masala göre II.Abdülhamid kendi zamnında düşmanlara tek karış toprak kaptırmamıştır!.. Bu kadar gerçek dışı bir davanın, nasıl bir ruh hali ile ve niçin günün gerici gayretlerinde yer aldığını eleştirmek bu kitabın konusu değildir. (...) Ama Abdülhamid'in yalnız bir karış değil, evvela ve yalnız Berlin Muahedesi ile, hem de imparatorluğun en değerli parçalarından neler kaybettiğini göstermek bile, bu temelsiz gayretleri çürütmek için kafidir: Berlin Muahedesi neticesinde Avrupa'da hudutlar, hepsi de Osmanlı devleti aleyhine olmak üzere değişti. Üç büyük devletle beş küçük hükümetin sınırlarında değişmeler oldu. Osmanlı devleti, Avrupa'daki topraklarının ve nüfusunun beşte ikisini kaybetti. Bu arazi ve nüfus kayıpları şöyle özetlenebilir:


II.Abdülhamid'in Yalnızca 1878 Berlin Anlaşması ile Yitirdiği Toprakların ve Nüfusun Dökümü

* Bulgaristan emareti - 69.000 km2 - 2.700.000 kişi
* Dobruca'dan Romanya'ya verilen - 14.000 km2 - 170.000 kişi
* Tuna, Manastır ve Kosova vilayetlerinden Sırbistan'a verilen - 7.200 km2 - 280.000 kişi
* Avusturya'ya verilen Bosna-Hersek vilayetleri - 58.700 km2 - 1.100.000 kişi
* Bosna ve Arnavutluk'tan Karadağ'a verilen - 4.700 km2 - 50.000 kişi
* Yanya vilayetinden Yunanistan'a verilen - 13.400 km2 - 300.000 kişi
* Erzurum ve Trabzon vilayetlerinden Rusya'ya verilen - 36.000 km2 - 70.000 kişi
* İran'a terkedilen Kutur arazisi - 150 km2 - 5.000 kişi
* İngiltere'ye bırakılan Kıbrıs - 10.300 km2 - 150.000 kişi

Toplan 213.450 km2 - 4.825.000 kişi


II.Abdülhamid'in başkalarına bir karış toprak kaptırmadığı yolunda son zamanlarda yaygınlaşan değersiz fakat kasıtlı yayınlar, gerçeğe dayanmamaktadır. II.Abdülhamid'in imparatorluk topraklarından kayıpları bunlarla da kalmaz. Tunus üzerinde devletin şekli hakimiyeti Abdülhamid zamanında (1881 yılında) sona erdi. Mısır üzerindeki şekli hakimiyet de onun zamanında son buldu. Basra körfezinde Küveyt ve çevresi onun zamanında İngiliz nüfuz bölgesine geçirildi. Hatta bu şekli hakimiyetleri sayarsak, Yemen'in karşısında ve Habeşistan kıyılarındaki Musavva bölgesine kadar gitmeliyiz. Böylece II.Abdülhamid, imparatorluğun son devrinde en çok toprak kaybı veren padişahtır. Onun, saltanatı döneminde bir karış toprak bile kaybetmediği şeklindeki iddialar, yersiz ve değersizdir."

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan tüm olumsuzlukları 1908'de II.Abdülhamid'i deviren İttihat ve Terakki Partisi'ne ve onların 1908'den sonraki yönetimlerine bağlayan Padişahlık özlemcilerinin görüşlerinin ne denli uydurma olduğu, buraya dek sergilediğimiz belgelerle ortadadır. Osmanlı 1854'ten başlayarak dışarıdan borç aldıkça toprak yitiriyor, toprak yitirdikçe dış borç alıyordu ve bunun sorumlusu, Padişahlık özlemcilerinin savladığı gibi Sadrazamlar, İttihatçılar, vs. değil, doğrudan doğruya Osmanlı'nın bilim ve teknoloji alanında Batı'nın gerisinde kalmış olmasıydı. ...

1880'lerde İngiliz Başbakanı Gladstone'un Osmanlı devletine, Türklere ve Türklüğe karşı, Osmanlı devletinin yıkılması ve Türklerin bir ırk olarak kökünün kazınması gerektiği yolundaki konuşmaları, apaçık bir düşmanlık gösterisiydi.


Cengiz Özakıncı
Türkiye'nin Siyasi İntiharı

dipnot:
* Her ne kadar adanın mülkiyeti Osmanlı Devleti'nde kalmak şartıyla yönetimi geçisi olarak İngiltere'ye verilmişse de, bu husus kağıt üzerinde kaldı ve İngiltere, bir anlaşmayla şartlı olarak girdiği adayı 15-16 Ağustos 1959'da Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilinceye kadar elinde tuttu.
* 13 Temmuz 1878 Berlin Antlaşması - Bulgaristan, üç kısma ayrıldı. Bosna-Hersek, Osmanlı Devleti'ne ait kabul edilecek fakat Avusturya tarafından yönetilecekti. Karadağ, Sırbistan ve Romanya'nın bağımsızlığı devam edecek, fakat sınırları değiştirilecek. Kars, Ardahan, Batum, Ruslarda kalacak, fakat Doğu Beyazıt Osmanlı Devleti'ne bırakılacak, Teselya Bölgesi Yunanistan'a ait olacak. Rumeli'de ve Anadolu'da Ermenilerin oturduğu bölgelerde ıslahatlar yapılacak. Osmanlı Devleti, Rusya'ya 60 milyon ruble savaş tazminatı ödeyecekti.

NOT:
Payitaht Abdülhamid Dizisi'ne ithaf olunur!..Abdul the Damned filmi hakkında bir araştırma:
"Film bile ıspatlıyor soykırımın olmadığını!"


James Bond filmindeki beyaz kedili kötü adam Blofeld'in kimden esinlenildiği de belli oldu; 
Abdülhamid ve beyaz kedisi :)
Polis şefi Kadir Paşa rolünde Nils Asther (1897–1981) İsveçli. Tam adı Nils Anton Alfhild Asther. 
Göbek adı ALF=ALP ile Soyadı çok ilginç : AS+TH+ER.